Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů


1. Oficiální název:
Městys České Heřmanice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Obec České Heřmanice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný celek.

Podle § 3 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, byly České Heřmanice stanoveny m ě s t y s e m, a to dnem 14. dubna 2016:

3. Organizační struktura

Starosta městyse
Zastupitelstvo městyse
Výbory a komise městyse

4. Kontaktní spojení

Městys České Heřmanice
České Heřmanice č.p. 75
České Heřmanice
565 52

4.1 Kontaktní poštovní adresa  

Městys České Heřmanice
České Heřmanice č.p. 75
České Heřmanice
565 52

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městys České Heřmanice
České Heřmanice č.p. 75
České Heřmanice
565 52         

4.3 Úřední hodiny

Úřední dny:
Pondělí 8:00 – 12:30; 13:00 – 17:00
Středa 8:00 – 12:30; 13:00 – 17:00

Provozní doba:
Úterý 8:00 – 12:30; 13:00 – 14:30
Čtvrtek 8:00 – 12:30; 13:00 – 14:30
Pátek 8:00 – 12:30; 13:00 – 14:30          

4.4 Telefonní čísla  

465 549 516
724 186 294 - starosta
721 860 315 - účetní       

4.5 Čísla faxu    

městys České Heřmanice nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky

www.ceskehermanice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy    

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: p67bkrv

 

5. Bankovní spojení:
13029611/0100 KB Vysoké Mýto

6. IČ:
00278661

7. DIČ:
CZ00278661

8. Dokumenty:

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:   

strategický rozvojový plán, Místní program obnovy venkova  

8.2 Rozpočet    

 Hospodaření městyse

9. Podávání žádostí o informace:

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu úřadu městyse. Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu doručená na adresu elektronické podatelny městyse nebo do datové schránky městyse (adresy a kontakty viz bod 4). 

10. Náležitosti podávání žádosti informace:

Písemná žádost musí obsahovat tyto základní informace:

Pro fyzické osoby:
jméno a příjmení
adresa bydliště: ulice, číslo popisné, obec, PSČ
datum narození žadatele
požadované informace

Pro právnické osoby:
název
adresa sídla: ulice, číslo popisné, obec, PSČ
IČO
požadované informace

11. Opravné prostředky:
Opravné prostředky proti rozhodnutím, vydaným úřadem městyse se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
Proti rozhodnutí úřadu městyse o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (tj. jestliže úřad městyse neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na úřadu městyse. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

12. Formuláře

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

Portál veřejné zprávy -ŽIVOTNÍ SITUACE

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 106/1999 Sb.


14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky 
Usnesení

15. Sazebník úhrad za poskytování informací  

Sazebník úhrad za poskytování informací.

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zprávy

Výroční zpráva podle § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů:

za rok 2022 
za rok 2021 
za rok 2020 
za rok 2019 
za rok 2018 
za rok 2017 
za rok 2016 

17.1. Odpovědi na podané žádosti